Ekologie ve společnosti Saker

O RECYKLACI

Recyklace umožňuje šetřit obnovitelnéneobnovitelné zdroje surovin a významným způsobem se podílí na ochraně ekologické stability životního prostředí.

Barevné nebo neželezné kovy patří stále k nejdůležitějším průmyslovým surovinám. Vysoký podíl jejich recyklace tak velmi významně snižuje zátěž na životní prostředí. Oproti surovému kovu šetří recyklovaný šrot energii, nerostné suroviny, vodu a snižuje negativní dopad na životní prostředí.

Vytříděný šrot barevných kovů je cennou surovinou pro výrobu nových polotovarů. Důležitým faktorem je „vytříděný“ šrot, který lze použít přímo do vyráběných polotovarů.

Barevné kovy stále dostávají přednost před náhradními materiály a v mnoha oborech jsou nenahraditelné pro svoji vysokou životnost, dobrou obrobitelnost, odolnost vůči teplotám a možnost recyklace.

2016_logo_ECOLOGY

 

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Environmentální politika vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností vrcholového vedení, technických pracovníků a zaměstnanců, kteří ovlivňují životní prostředí ve všech lokalitách, kde společnost SAKER spol. s r.o. působí.

Organizace vytváří všeobecné povědomí o tom, že veškeré procesy, činnosti a produkty mohou vést k zásahům do životního prostředí.

Organizace se v rámci enviromentální politiky zavazuje:

 • dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení) souvisejících s ochranou životního prostředí
 • usilovat o odstranění nebo minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí areálů provozoven společnosti
 • neupřednostňovat ekonomické aspekty před ekologickými
 • snižovat energetickou náročnost činností i produktů
 • zaměřit se na maximální využití a minimalizaci odpadů z technologických procesů
 • využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků ke zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí
 • spolupracovat s příslušnými orgány státní správy a zájmovými skupinami v zájmu respektování státní a regionální environmentální politiky
 • k plnění principu trvale udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění technologií a zařízení šetrných k životnímu prostředí. Vycházet přitom z odborných posudků, možného ohrožení a z návrhů na účinnou prevenci negativních vlivů a havárií včetně jejich následků
 • k zajištění zdrojů pro EMS, k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti

Rozsah systému environmentálního managementu:

Organizace zvážila všechny záležitosti a určila, že systém environmentálního managementu podle této příručky se týká celé společnosti, a to pro následující činnosti:

 • nakládání s odpady
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin

Rozsah zavedení:

 • provoz SAKER: Na Sádkách 3475, 767 01 Kroměříž
 • provoz ALUSAK o. z., Na Sádkách 3572, 767 01 Kroměříž

V Kroměříži dne 15.1.2018

 

BAREVNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

Hliník

material-hlinikHliník (chemická značka Al, latinsky Aluminium), je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

 

Slitiny hliníku

Slitiny s mědí a s hořčíkem

tyto slitiny jsou známé po názvem dural. Jsou to o nejpoužívanější slitiny ke tváření, využívané v automobilovém a leteckém průmyslu na součásti, které pracují za běžných teplot.

Slitiny s mědí a s niklem

mají vyšší odolnost proti teplotám a používají se u součástí s pracovní teplotou do 300 °C, např. písty motorů.

Slitiny se zinkem a hořčíkem

jedná se o nejpevnější slitiny hliníku s pevností v tahu až 600 MPa.

Slitiny s hořčíkem

Majízvýšenou odolnost proti korozi a používají se v chemickém a potravinářském průmyslu.


Měď

material-medMěď se vyznačuje velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolná proti atmosférické korozi. Je základní součástí řady velmi důležitých slitin a mimořádně důležitá pro elektrotechniku.

Slitiny mědi

 


Bronz

material-bronzBronz je slitina mědi a cínu, případně i v malém množství jiných kovů jako např. hliníku, manganu, olova (kromě zinku, kdy se slitina nazývá mosaz). Bronzové odlitky se v současnosti používají například na výrobu ložisek, ozubených kol, armatur, přírub a dalších. O výši výkupní ceny často rozhoduje také stav. Zda se jedná o čistý bronz nebo o bronz s příměsí, která kvalitu materiálu zhoršuje.

 


Mosaz

material-mosazMosaz je slitina mědi a zinku. Žlutá mosaz má okolo 35% zinku. Má široké pole využití v jemné mechanice, elektrotechnice. K přednostem mosazi patří dobrá obrobitelnost, korozivzdornost, pěkný vzhled a slušná vodivost. Z mosazi Ms63 jsou vyrobeny plechy a trubky. Tyče a obráběné profily jsou z mosazi Ms58.

 


Zinek

material-zinekZinek je měkký lehce tavitelný kov. Slouží jako součást různých slitin, Zinek má velmi dobré vlastnosti pro výrobu odlitků. Ze slitin zinku je nejvýznamnější slitina s mědí – mosaz.

 

 


Nerez

material-nerezNerez – korozivzdorná ocel (slangově nerez, nerezová ocel či nerezavějící ocel) je vysocelegovaná ocel se zvýšenou odolností vůči chemické i elektrochemické korozi. Ačkoli korozivzdorné oceli obsahují vysoké množství legur, 12 až 30 % chrómu, až 30 % niklu nebo do 24 % manganu a dalších, vždy se jedná o slitinu uhlíku s železem, tj. ocel.

Použití korozivzdorných ocelí je široké, od chemického a potravinářského průmyslu, přes automobilový průmysl, ve stavebnictví i jako architektonický materiál, při výrobě lodí atd.